* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
பரத்வாஜரும், கனாத மகரிஷியும்

விமான தொழில்நுட்பம் குறித்து விளக்கும் வைமானிக சாஸ்த்திரத்தை இயற்றிய பரத்வாஜர் குறித்தும்,  அணுக்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியை உலகிற்கு முதன் முதலில் வழங்கிய கனாத மகரிஷி குறித்தும் விளக்குகிறார் திரு. ஆர்.பி.வி.எஸ். மணியன்.

பேசுவது பழங்கதை அல்ல

“பழங்கதைகள் பேசுவதில் ஒரு பயனுமில்லை”  என்றான் பாரதி. வெற்றுப் பிதற்றல்கள் பழங்கதைகளாக இருக்குமானால் அவற்றை அசை போடுவதால் லாபமில்லைதான். ஆனால் ஒரு குடும்பமோ அல்லது ஒரு சமுதாயமோ வீழ்ச்சியுற்ற நிலையில் இருக்கும்போது தமது முன்னோர்களது…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...