* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
புண்ணிய பூமி காசி

காசியின் சிறப்புகள் காசியை நினைக்க முத்தி; காசியென்றுரைக்க முத்தி காசியைக் காண முத்தி; காசியைச் சூழ முத்தி காசியில் வசிக்க முத்தி; காசியைக் கேட்க முத்தி காசியில் வசிப்போர் தம்மைக் கண்டுதாழ்ந் திடுதின் முத்தி…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...