* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
வேதத்தின் கண்

ஜகத்குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர ஸரஸ்வதி சங்கராச்சாரிய ஸ்வாமிகள் நம்முடைய வைதிக மதத்திற்கு ஆதாரமாகிய பதினான்கு வித்யாஸ்தானங்களுள் ஷடங்கங்களில் சிக்ஷை, வியாகரணம், சந்தஸ், நிருக்தம் ஆகியவற்றிற்கு அடுத்ததாக வருவது ஜ்யோதிஷம் ( சோதிடம் ) என்பது….

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...