* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
நவீன இலக்கியத்தின் பெரும் பயன்

சமூக நாகரீகத்தின் கண்ணாடியாக விளங்கக்கூடியவை இலக்கியங்கள். நமது நாட்டின் நாகரீகம் எத்தனைத் தொன்மையானது என்பதை மட்டுமல்லாது அது எத்தகைய உயர்ந்த பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்பதையும் உலகிற்கு உணர்த்திக் கொண்டிருப்பதே நமது இலக்கியங்கள்தாம். செய்திகள்…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...