* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
வர்த்தகம் சுதேசிமயமாக வேண்டும்

சுதேசி என்பது நவீன விஞ்ஞானத்துக்கு எதிரானது அல்ல. நம் நாட்டில் வளம் உள்ளது. அந்த வளம் நம் நாட்டிற்காகவே பயன்பட வேண்டும். அவ்வாறு பயன்படுத்துவதுதான் சுதேசி. தக்காளி சாஸ், உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ், மினரல் வாட்டர்…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...