* ஏப்ரல் 18 :: அக்ஷய திருதியை *
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – II
சிவ நேயப் பேரவையின் “மகளிர் விழா “ – Part – 1
கடல்மாதா நாடகம்
பரத நாட்டியம்
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
“உலகத் தமிழர்களின் உள்ளந்தோறும் வள்ளுவம்” நிகழ்ச்சி
சிந்தையறிந்து வா சிதம்பரேசா

நடராஜ பத்து – 3 சிவன் ஆதி சிவன் எனப்படுபவன். தந்தை தாய் அற்றவன். கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்துக்கும் முந்தய பழமையானவன். அருவமானவன். உருவமாக லிங்கமாக முதன் முதலாக உருவானவன். அடி…

Marquee Powered By Know How Media.
Loading...