பரத்வாஜரும், கனாத மகரிஷியும்

விமான தொழில்நுட்பம் குறித்து விளக்கும் வைமானிக சாஸ்த்திரத்தை இயற்றிய பரத்வாஜர் குறித்தும்,  அணுக்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியை உலகிற்கு முதன் முதலில் வழங்கிய கனாத மகரிஷி குறித்தும் விளக்குகிறார் திரு. ஆர்.பி.வி.எஸ். மணியன்.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Marquee Powered By Know How Media.
Loading...