சமூகம்

பழங்காலத்தில் இருந்து இன்றுவரை நமது சமூகத்தின் விழுமியங்களை விவரிக்க முயலும் பகுதி இது. இதன்பொருட்டே, வாழ்வியல், விழாக்கள், நேர்காணல், விவாதங்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், சிறுவர் பூங்கா எனும் பகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. அவை மெனுக்களில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

(Visited 95 times, 1 visits today)
Marquee Powered By Know How Media.
Loading...